EVN


Управление на балансираща група

Принципите за разпределяне на небалансите в балансиращата група (БГ) на EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп (EVN Трейдинг) са изготвени и публикувани на интернет сайта в съответствие с изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и лицензията на EVN Трейдинг за Координатор на БГ - изтегли.

Разпределянето на небалансите между членовете на БГ се извършва въз основа на принципите за:
  • прозрачност, яснота и лесна приложимост,
  • равнопоставено отношение към всички членове на БГ,
  • равнопоставен достъп на всички членове на БГ до данните, свързани с разпределянето на небалансите на групата,
  • справедливо разпределяне на небалансите между членовете чрез поемане на дял от небалансите на групата от съответния участник в съответствие с приноса му във формирането на общия небаланс на групата.
EVN Трейдинг извършва разпределянето на общите небаланси на БГ между членовете й въз основа на месечното Извлечение за сетълмент.

Месечното извлечение за сетълмент се получава от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО) до 10-то число на месеца за предходния месец и представлява окончателен физически и финансов сетълмент на БГ. 

За нуждите на разпределянето на небалансите EVN Трейдинг изчислява месечния индивидуален небаланс на всеки член на групата в съответствие с ПТЕЕ.

Месечният индивидуален отрицателен/положителен небаланс на всеки участник се коригира с коефициент, изчислен като отношение на общия отрицателен/положителен небаланс на БГ и сумата на индивидуалните отрицателни/положителни небаланси на членовете.

Стойността на отрицателния/положителния небаланс на съответния участник се изчислява, като коригираният отрицателен/положителен небаланс на всеки участник, определен в съответствие с т. 6, се умножи по среднопретеглената цена за недостиг/излишък на БГ.

Среднопретеглената цена за недостиг/излишък е отношението на разходите за недостиг/приходите от излишък към отрицателния/положителния небаланс на БГ и се определя от данните в месечното Извлечение за сетълмент.

Разходите за балансиране на участника са сума от неговия отрицателен и положителен небаланс, изчислени в съответствие с т. 6, в лева.